Concept regeling maximumtarieven taxi 2024

Wijziging van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer in verband met de indexering voor het jaar 2024.

ARTIKEL I
Artikel 1a van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt ‘€ 3,60’ vervangen door ‘€ 4,03’.
2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘€ 2,65’ vervangen door ‘€ 2,96’.
3. In het eerste lid, onderdeel c, wordt ‘€ 0,44’ vervangen door ‘€ 0,49’.
4. In het tweede lid, onderdeel a, wordt ‘€ 7,33’ vervangen door ‘€ 8,19’.
5. In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘€ 3,34’ vervangen door ‘€ 3,73’.
6. In het tweede lid, onderdeel c, wordt ‘€ 0,49’ vervangen door ‘€ 0,55’.
7. In het derde lid wordt ‘€ 49,64’ vervangen door ‘€ 55,46’.

ARTIKEL II
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

TOELICHTING
Inleiding
Deze regeling strekt tot wijziging van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer (hierna: de regeling) in verband met de verwachte kostenontwikkeling voor het jaar 2024. Hiertoe worden de in de regeling vastgestelde maximumtarieven aangepast.

Indexering tarieven
Sinds 2010 worden de maximumtarieven voor taxivervoer jaarlijks geïndexeerd. Per 1 januari 2017 gebeurt dit op basis van de Landelijke Tarievenindex (LTI). Aanleiding hiervoor is de evaluatie van de tariefstructuur in de taxisector, waarover de Tweede Kamer bij brief van 16 juni 2016 is geïnformeerd.1
Voor 2024 komt uit de berekening een LTI van 11,72%. Dit betekent dat de vaste bedragen, de bedragen per kilometer en de bedragen per minuut hiermee worden verhoogd. Hetzelfde geldt voor het tarief dat de vervoerder, mits afgesproken met de consument, in rekening mag brengen voor de wachtperiode bij aanvang van de rit (zie artikel I).
De tarieven zijn bepaald door de LTI toe te passen op de niet afgeronde maximumtarieven van 2023.2 Zodoende wordt voorkomen dat de maximumtarieven over de jaren heen feitelijk minder stijgen dan op grond van de index gerechtvaardigd zou zijn.

Nalevingslasten
Als taxiondernemers op basis van de nieuwe (geïndexeerde) maximumtarieven kiezen voor het aanpassen van hun tarieven, dan kan dit nalevingslasten tot gevolg hebben. Deze lasten hangen samen met de volgende handelingen:
• het (laten) aanpassen van de taxameter;
• het downloaden, printen en invullen van nieuwe tariefkaarten; en
• het vervangen van tariefkaarten binnen en buiten het taxivoertuig.
De eenmalige lasten die samenhangen met de aanpassing van de taxameters zijn: 41.000 taxi’s x 0,25 uur x € 28 = € 287.000. De eenmalige lasten die samenhangen met de nieuwe taxi-informatiekaarten zijn: 41.000 taxi’s x 0,5 uur x € 28 = € 574.000. Als alle taxiondernemingen deze handelingen verrichten zijn de totale lasten € 861.000. Per taxivoertuig zou dit neerkomen op € 21,00. De feitelijke lasten zullen echter lager uitvallen. Niet alle taxi’s verrichten vervoer waarvoor de maximumtarieven gelden. Dit geldt voor contractvervoer en in het geval dat uitsluitend taxivervoer wordt verricht waarbij de prijs vooraf is overeengekomen. Bovendien is het mogelijk dat in de praktijk niet alle taxiondernemers de (geïndexeerde) maximumtarieven doorberekenen.

Consultatie
Door middel van internetconsultatie is aan een ieder de gelegenheid geboden om te reageren op een concept van deze regeling. <PM resultaten internetconsultatie> Hiermee wordt voldaan aan artikel 106 van de Wet personenvervoer 2000.
Een ontwerp van deze regeling is niet aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor een formele toets omdat ministeriële regelingen die naar hun aard geen aanmerkelijke gevolgen voor de regeldruk zullen hebben, zoals regelingen betreffende de enkele vaststelling of wijziging van tarieven, geen voorafgaande toetsing door de ATR behoeven.

Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2024, conform de vaste verandermomenten voor ministeriële regelingen.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat